GoNpay paslaugų teikimo vartotojui sutartis

2016 08 01

1. Įvadas

1.1. Šios paslaugų teikimo vartotojui sutarties (toliau – Sutarties) vykdytojas ir paslaugų teikėjas yra “Mobili zona” UAB, įmonės kodas 304255777, – (toliau - GoNpay);

1.2. Ši Sutartis yra taikoma GoNpay Vartotojams, kurie naudojasi GoNpay teikiamomis paslaugomis;

2. Sąvokos

2.1. GoNpay – “Mobili zona” UAB prekinis ženklas, kurio internetinis adresas www.gonpay.com. Šioje sutartyje GoNpay taip pat reiškia ir Paslaugų teikėją;

2.2. Prekybininkas – GoNpay teikiamų paslaugų klientas, kuris reklamuodamas ir parduodamas savo prekes ir paslaugas naudojasi GoNpay teikiamomis paslaugomis, aprašytoms šioje sutartyje;

2.3. Vartotojas – fizinis asmuo, GoNpay paslaugomis besinaudojančio Prekybininko teikiamų paslaugų ir parduodamų prekių mokėtojas ir/ar galutinis gavėjas;

2.4. Mobili piniginė - mobilioji programa, įdiegta Vartotojo mobiliajame įrenginyje, leidžianti Vartotojui atlikti mokėjimus Prekybininkui, gauti Prekybininko pasiūlymus, bendrauti su Prekybininku ir naudotis kitomis paslaugomis, kurias Vartotojui teikia GoNpay;

2.5. Prekybos vieta - fizinė paslaugos teikimo ar prekių pardavimo vieta, kurioje Prekybininkas parduoda prekes ir/ar teikia paslaugas;

2.6. Teikiamos paslaugos – GoNpay teikiamos paslaugos išvardintos šioje Sutartyje;

2.7. Vartotojo savitarnos portalas – GoNpay administruojama internetinė Sistema, pasiekiama adresu www.gonpay.com, kurioje registruojama aktuali informacija apie Vartotoją ir pateikiama informacija, susijusi su GoNpay teikiamomis paslaugomis;

2.8. GoNpay atsiskaitymo sąskaita – banko sąskaita, atidaryta komerciniame banke “Mobili zona” UAB vardu, kurioje apskaitomos tik tos lėšos, kurios gaunamos Vartotojui apmokant už Prekybininko suteiktas prekes ir/ar paslaugas;

2.9. Lojalumo programa – Prekybininko išsamus sąlygų aprašas ar kitas dokumentas, kuriame Vartotojui pateikiama visa aktuali informacija įskaitant, bet neapsiribojant šalių teisėmis ir įsipareigojimais, apie dalyvavimą Prekybininko lojalumo programoje;

2.10. Lojalumo kortelė – Prekybininko išleista plastikinė ar virtuali kortelė Vartotojui, turinti unikalų identifikacinį numerį, ir kuria naudojantis Vartotojas dalyvauja Prekybininko lojalumo programoje pagal Prekybininko teikiamas lojalumo programos sąlygas;

2.11. Mokėjimo kortelė – banko ar mokėjimo įstaigos išleista plastikinė ar virtuali mokėjimo priemonė, kuri yra naudojama lėšų pervedimams vykdyti ir/ar atsiskaityti už prekes ar paslaugas;

2.12. Vartotojo paskyra – tai Vartotojo asmeninė erdvė GoNpay sistemose, t.y. Vartotojo savitarnos portale ir Mobilioje piniginėje. Šioje paskyroje saugomi ir administruojami duomenys apie Vartotoją ir jo veiksmų istorija;

2.13. Identifikacinis kodas – tai Vartotojui ir/ar Prekybininkui identifikuoti suteiktas QR, brūkšninis ar kitoks kodas, kuris yra saugomas Prekybos vietoje ir/ar Vartotojo Mobilioje piniginėje. Jį kiekvienam Vartotojui ir/ar Prekybininkui suteikia GoNpay ar GoNpay partneriai.

3. Vartotojo paskyros sukūrimas ir administravimas

3.1. Vartotojas, norėdamas pradėti naudotis Mobilia pinigine, turi susikurti savo asmeninę paskyrą GoNpay sistemoje. Tai padaryti galima Mobilioje piniginėje arba Vartotojo savitarnos portale.

3.2. Yra laikoma, kad Vartotojas, aktyvuodamas asmeninę Vartotojo paskyrą, sutinka su šios Sutarties sąlygomis ir šiuo savo veiksmu pasirašo Sutartį.

3.3. Vartotojas, norėdamas naudotis GoNpay paslaugomis, privalo būti ne jaunesnis negu 18 metų, išskyrus atvejus, kai su tuo sutinka jo atstovai pagal įstatymą (tėvai, globėjai ar kt.). GoNpay pareikalavus pateikti rašytinį minėto asmens atstovų sutikimą, pastarasis privalo tą padaryti, priešingu atveju GoNpay turi teisę sustabdyti/nesuteikti Vartojo paskyrą (-os).

3.4. Vartotojas patvirtina, kad jo Vartotojo paskyroje suvesti duomenys yra teisingi. Vartotojas atsako už savalaikį šių duomenų atnaujinimą. GoNpay turi teisę sustabdyti Vartotojo paskyros veikimą, jeigu sužino, ar turi pagrįstų įtarimų, kad nurodyti Vartotojo duomenys yra neteisingi.

3.5. Vartotojas, davęs sutikimą dėl tiesioginės rinkodaros, bet kuriuo momentu gali atšaukti šį sutikimą Vartotojo savitarnos portale, Mobilioje piniginėje ar kitu numatytu būdu.

4. Mobilios piniginės veikimas

4.1. Vartotojas naudojasi Mobilia pinigine savo mobiliajame įrenginyje, kuris atitinka minimalius GoNpay nustatytus techninius reikalavimus.

4.2. Interneto ryšys (tiekiamas mobilaus operatoriaus ar bevieliu ryšiu “wi-fi”) yra būtinas Mobiliai piniginei visapusiškai veikti, todėl Vartotojas kaskart prieš naudodamasis Mobilia pinigine Prekybos vietoje privalo įsitikinti, ar jo mobiliajame įrenginyje interneto ryšys yra įjungtas ir veikia. Naudojantis Mobilia pinigine yra perduodami duomenys interneto ryšiu, ką Vartotojas supranta ir su tuo sutinka.

4.3. Vartotojas, norėdamas panaudoti Mobilią piniginę Lojalumo ir/ar Mokėjimo paslaugoms Prekybos vietoje, identifikuoja save vienu iš Mobilioje piniginėje ir Prekybos vietoje numatytų identifikavimo būdų:

4.3.1. Mobilioje piniginėje esančia priemone skanuoja Prekybos vietoje esantį Identifikacinį kodą;

4.3.2. Parodo Identifikacinį kodą, esantį Mobilioje piniginėje, Prekybininkui, kuris jį nuskanuoja turimu kodų skaitytuvu;

4.3.3. Naudoja kitą Mobilioje piniginėje esantį ir Prekybininko priimamą identifikavimo būdą.

5. Lojalumo paslaugos

5.1. Vartotojas gali naudotis prekybininkų, kurie yra sudarę sutartį su GoNpay, lojalumo programomis ir jų teikiamomis naudomis.

5.2. Prekybininkas yra visapusiškai atsakingas už tinkamą Lojalumo programos veikimą ir atitinkamų naudų suteikimą Vartotojui. Gonpay yra atsakingas už savalaikį ir tikslų Vartotojo informacijos perdavimą Prekybininkui.

5.3. Priemonės naudotis lojalumo paslaugoms:

5.3.1. Mobili piniginė, sukurta ir administruojama GoNpay;

5.3.2. Prekybininko mobilioji programėlė, sukurta ir administruojama konkretaus Prekybininko ar jo rangovo;

5.3.3. Prekybininko išleista Lojalumo kortelė.

Kiekvienos konkrečios priemonės naudojimas yra aprašytas ir pateikiamas Prekybininko lojalumo taisyklėse.

5.4. Esamos lojalumo kortelės įkėlimas. Vartotojas gali įsikelti savo turimos Lojalumo kortelės duomenis į Mobilią piniginę. Tokiu būdu Vartotojas nepraranda iki to momento pagal atitinkamo Prekybininko Lojalumo programos taisykles sukauptų naudų, lojalumo lygio ar kitų privalumų. Naudodamasis Mobilia pinigine Prekybininkas ir toliau Vartotojui suteikia galimybę dalyvauti Prekybininko Lojalumo programoje. Būtina sąlyga įsikelti turimą Lojalumo kortelę – Prekybininkas turi būti sudaręs atitinkamą sutartį su GoNpay. Tokių Prekybininkų nuolat atnaujinamas sąrašas skelbiamas GoNpay Mobilioje piniginėje ir Vartotojo savitarnos portale.

5.5. Naujos lojalumo kortelės užsakymas. Vartotojas bet kuriuo momentu Mobilioje piniginėje gali užsisakyti/ sukurti naują Prekybininko virtualią Lojalumo kortelę. Visų prekybininkų, kurių virtualias korteles galima užsakyti, sąrašas yra pateikiamas Mobilioje piniginėje ir Vartotojo savitarnos portale. Užsisakydamas naują virtualią Lojalumo kortelę Vartotojas privalo sutikti su Prekybininko, kurio kortelę užsisako, Lojalumo programos sąlygomis. Vartotojas taip pat gali pasirinkti, ar sutinka gauti Prekybininko informaciją tiesioginės rinkodaros tikslais.

5.6. Galimybe naudotis Lojalumo ir/ar virtualia Lojalumo kortele Mobilioje piniginėje vienu metu nustato konkretaus Prekybininko lojalumo taisyklės.

5.7. Vartotojas, norėdamas pasinaudoti Prekybininko Lojalumo programa, Prekybos vietoje turi identifikuoti save numatytu Identifikavimo būdu.

6. Mokėjimo paslaugos

6.1. Vartotojas, prieš atlikdamas mokėjimą už Prekybininko prekes ir/ar paslaugas GoNpay sistema, privalo būti užregistravęs Mokėjimo kortelę (-es) savo Vartotojo paskyroje.

6.2. Registruojant Mokėjimo kortelę pirmą kartą GoNpay patikrina, ar Vartotojas turi teisę naudotis šia Mokėjimo kortele. Šiam tikslui GoNpay turi teisę, su kuria Vartotojas besąlygiškai sutinka, suformuoti iki 1 EUR vertės lėšų nurašymą ar rezervavimą nuo Vartotojo Mokėjimo kortelės. Šiam lėšų nurašymui ir/ar Vartotojo identifikavimui patvirtinti GoNpay sistema nukreipia Vartotoją į jo naudojamo banko internetinę sistemą, kurioje Vartotojas suveda savo banko identifikavimo duomenis. Mobilioje piniginėje Mokėjimo kortelę galima naudoti atsiskaitymams tik tuomet, kai GoNpay gauna patvirtinimą iš banko apie sėkmingą lėšų nurašymą ar rezervavimą arba kitą informaciją apie Vartotojo teisę disponuoti registruojama Mokėjimo kortele. Identifikavimui bei saugumo užtikrinimui GoNpay gali paprašyti Vartotojo pateikti papildomos informacijos, susijusios su registruojama Mokėjimo kortele.

6.3. Vartotojas, norėdamas Mobilia pinigine sumokėti už prekes ar paslaugas Prekybos vietoje identifikuoja save aukščiau numatytu identifikavimo būdu.

6.4. Už teisingos mokėjimo informacijos (mokėjimo sumos, prekių pavadinimo ir pan.) suvedimą į GoNpay sistemą yra atsakingas Prekybininkas.

6.5. GoNpay atvaizduoja šią mokėjimo informaciją Vartotojo Mobilioje piniginėje:

6.5.1. Prekybos vietos pavadinimą;

6.5.2. mokėtiną sumą;

6.5.3. kitą papildomą informaciją.

6.6. Vartotojas, norėdamas patvirtinti mokėjimą, privalo suvesti savo sugalvotą ir Vartotojo paskyroje įregistruotą PIN kodą. Toks patvirtinamas laikomas tinkamu mokėjimo nurodymo autorizavimu ir suteikia teisę GoNpay įvykdyti mokėjimą. Mažoms mokėjimo sumoms iki 30 EUR patvirtinti GoNpay gali neprašyti įvesti PIN kodo.

6.7. Atsiskaitant prekybos vietoje per GoNpay sistemą mokėtina suma yra nurašoma naudojant Vartotojo paskyroje nurodytą Mokėjimo kortelę ir pervedama į GoNpay atsiskaitymo sąskaitą. Iš jos lėšos pervedamos Prekybininkui. Apie sėkmingą ar nesėkmingą lėšų nurašymą GoNpay nedelsiant informuoja Prekybininką. Vartotojas Mobilioje piniginėje gali pasirinkti, kurią Mokėjimo kortelę naudoti, jeigu jis Vartotojo paskyroje yra užregistravęs kelias Mokėjimo korteles.

6.8. GoNpay kaupia ir atvaizduoja Vartotojo paskyroje mokėjimų istoriją. Mokėjimo informacijos detalumas priklauso nuo Prekybininko sistemų techninių galimybių. Dėl šios priežasties Vartotojo paskyroje ties kiekvienu mokėjimu gali būti rodoma skirtingo detalumo informacija.

6.9. Mokėjimo operacijos iš Mokėjimo kortelių vykdomos laikantis VISA ir/ar MasterCard, kortelę išleidusio banko (mokėjimo įstaigos) bei kitų susijusių organizacijų taisyklių ir reikalavimų.

6.10. GoNpay turi teisę atsisakyti vykdyti Vartotojo mokėjimą arba sustabdyti mokėjimo nurodymą, kuris įtartinas ar neįprastas, ir apie tokį mokėjimą pranešti atitinkamoms teisėsaugos institucijoms, kaip tai reikalauja atitinkami teisės aktai.

7. Komunikavimas ir konsultavimas

7.1. Dėl informacijos apie konkretaus Prekybininko Lojalumo programą Vartotojas visais atvejais turi kreiptis į Prekybininką.

7.2. Dėl informacijos apie Mobilią piniginę, Vartotojo savitarnos portalą ir kitas GoNpay teikiamas paslaugas Vartotojas turi kreiptis į GoNpay tinklapyje www.gonpay.com numatytais būdais.

7.3. GoNpay turi teisę komunikuoti su Vartotoju visose GoNpay priemonėse, palaikančiose atitinkamą techninę galimybę, Vartotojo paskyroje nurodytais el. pašto adresu ar telefono numeriu.

7.4. GoNpay suteikia galimybę Vartotojui naudojantis Mobilia pinigine įvertinti pirkimo patirtį Prekybos vietoje. Vartotojo įvertinimas pateikiamas Prekybininkui anonimiškai, t.y. neatskleidžiant Vartotojo tapatybės. Įvertinimą galima pateikti paprastą ar išplėstinį. Išplėstinio įvertinimo atveju Vartotojui papildomai suteikiama galimybė Prekybininkui parašyti laisvos formos tekstą. Pateikęs išplėstinį įvertinimą Prekybininkui, Vartotojas sutinka gauti Prekybininko atsakymą per savo Vartotojo paskyrą. Šiuo atveju Vartotojo tapatybė nėra atskleidžiama Prekybininkui, išskyrus tuos atvejus, kai Vartotojas pats apie tai informuoja Prekybininką.

8. Informacija vartotojui

8.1. Naudodamasis GoNpay paslaugomis Vartotojas gali matyti savo atsiskaitymų istoriją Mobilioje piniginėje ir Vartotojo savitarnos portale.

8.2. GoNpay sudaro galimybes matyti atsiskaitymų istoriją tiek detaliai, kiek tai leidžia techninės galimybės ir atsižvelgiant į tai, kokią informaciją pateikia konkretus Prekybininkas. Dėl šios priežasties informacijos detalumas gali skirtis įsigijus prekes ir/ar paslaugas iš skirtingų Prekybininkų.

9. Asmens duomenų apsauga

9.1. Vartotojas sutinka, kad GoNpay tvarkytų jo asmens duomenis, su tikslu suteikti jam pasirinktas paslaugas bei vykdyti su tuo susijusius įsipareigojimus.

9.2. Vartotojas turi teisę, raštu ar kitu tarp GoNpay ir Vartotojo sutartu būdu pateikęs atitinkamą prašymą, susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos tvarko GoNpay. Vartotojas turi teisę pareikalauti, kad GoNpay sunaikintų asmens duomenis arba sustabdytų, išskyrus saugojimą, asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai asmens duomenys tvarkomi nesilaikant atitinkamos šalies įstatymų nuostatų.

9.3. Vartotojas, norintis nustoti naudotis GoNpay paslaugomis ir panaikinti asmeninius duomenis apie save, gali kreiptis el. paštu info@gonpay.com. Kreiptis reikia iš to paties el. pašto adreso, kuris yra naudojamas Vartotojo asmeninėje GoNpay paskyroje. Tokiu atveju GoNpay įsipareigoja pašalinti asmens duomenis per 30 kalendorinių dienų nuo kreipimosi, išskyrus tuos atvejus, kuomet pagal teisės aktus asmens duomenys turi būti saugomi konkretų numatytą laikotarpį.

9.4. Vartotojas turi teisę bet kuriuo momentu, nenurodydamas savo nesutikimo motyvų, nesutikti arba atsisakyti, kad jo asmens duomenis GoNpay tvarkytų tiesioginės rinkodaros tikslu. Vartotojas savo sutikimą arba nesutikimą dėl jo asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslu gali pareikšti bet kuriuo metu savo paskyroje Vartotojo savitarnos portale ar Mobilioje piniginėje atitinkamai pakeisdamas nustatymus dėl tiesioginės rinkodaros.

9.5. GoNpay imasi visų būtinų, protingų ir pagrįstų priemonių, kad užtikrintų Vartotojo asmens duomenų apsaugą ir tvarkymo teisėtumą.

9.6. GoNpay įsipareigoja tvarkyti asmens duomenis griežtai ir be jokių išlygų laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei Europos Sąjungos teisės aktų nuostatų.

9.7. Vartotojas patvirtina, kad jam žinoma ir jis sutinka, jog GoNpay jo asmens duomenis perduotų tretiesiems asmenims, jeigu toks perdavimas yra privalomas pagal atitinkamos šalies teisės aktų reikalavimus arba būtinas siekiant užtikrinti Vartotojo interesus, tame tarpe suteikti jam GoNpay paslaugas.

9.8. GoNpay įsipareigoja tvarkyti tik tiek asmens duomenų, kiek yra būtina tam, kad galėtų tinkamai įvykdyti visas prisiimtas prievoles.

9.9. Renkami duomenys apie Vartotoją yra šie:

9.9.1. GoNpay paskyroje saugomi duomenys:

9.9.1.1. Vardas;

9.9.1.2. Pavardė;

9.9.1.3. Elektroninio pašto adresas;

9.9.1.4. telefono numeris (jei Vartotojas pats nurodė);

9.9.1.5. gimimo data (jei Vartotojas pats nurodė);

9.9.1.6. lytis (jei Vartotojas pats nurodė);

9.9.1.7. adresas (jei Vartotojas pats nurodė);

9.9.1.8. kiti duomenys, jeigu Vartotojas pats nurodė.

9.9.2. Prekybininkui perduodami duomenys dalyvaujant konkrečiai tik jo Lojalumo programoje:

9.9.2.1. Vardas;

9.9.2.2. Pavardė;

9.9.2.3. Lojalumo kortelės numeris;

9.9.2.4. Lytis;

9.9.2.5. Gimimo data;

9.9.2.6. Konkretus Prekybininkas gali pareikalauti, kad papildomai turi būti pateikti kiti duomenys, numatyti Prekybininko lojalumo programoje. Kiekvienu atveju Vartotojas turi teisę nepateikti asmens duomenų ir nedalyvauti konkretaus Prekybininko lojalumo programoje;

9.9.2.7. Statistiniai duomenys apie vartotojo veiksmus:

9.9.2.7.1. Prekybininko pasiūlymų ir informacinių pranešimų peržiūrų statistika (neįdentifikuojant Vartotojo);

9.9.2.7.2. Apsipirkimo prekybos vietoje įvertinimas (neįdentifikuojant Vartotojo);

9.9.2.7.3. Kiti aktualūs duomenys (neįdentifikuojant vartotojo).

9.9.3. GoNpay saugo Vartotojo duomenis pagal terminus, numatytus atitinkamų Lietuvos Respublikos įstatymų bei Europos Sąjungos teisės aktų nuostatų.

10. Saugumo nuostatos

10.1. Vartotojo paskyros prisijungimo informacijos saugumu rūpinasi Vartotojas, saugodamas prisijungimo duomenis bei apsaugodamas mobiliojo įrenginio ekraną (naudojimą) apsauginiu kodu.

10.2. Naudodamasis mokėjimo paslaugomis Vartotojas pats papildomai susikuria skaitinį PIN kodą (asmeninį slaptą identifikavimo numerį), kuris naudojamas mokėjimams patvirtinti.

10.3. GoNpay niekada neprašo Vartotojo nurodyti (atskleisti) savo prisijungimo slaptažodžio ar PIN kodo (asmeninio slapto identifikavimo numerio). Todėl GoNpay neatsako už bet kokį pasinaudojimą Mobilia Pinigine be Vartotojo žinios.

10.4. GoNpay nesaugo jokių Mokėjimo kortelės duomenų mobiliajame įrenginyje.

11. Paslaugų veikimas

11.1. Vartotojas supranta ir sutinka, kad esant tam tikroms aplinkybėms galimi techniniai trukdžiai, turintys įtakos GoNpay paslaugų teikimui.

11.2. Nepavykus sėkmingai pasinaudoti Mobilia pinigine Prekybos vietoje atsiskaitymo metu Lojalumo paslaugoms ar mokėjimo paslaugoms Vartotojas turi informuoti Prekybininką, kuris nustatys ir spręs problemą arba informuos GoNpay. Norėdamas pasinaudoti teikiamomis Lojalumo programų naudomis Vartotojas privalo sulaukti, kol bus pašalinti kilę naudojimosi trukdžiai. GoNpay neatsako už nuostolius, kuriuos Vartotojas gali patirti negalėdamas pasinaudoti Lojalumo programų teikiamomis privilegijomis.

11.3. Kilus klausimų dėl naudojimosi GoNpay paslaugomis ar norint pranešti apie techninius gedimus Vartotojas turi kreiptis Mobilioje piniginėje, Vartotojo savitarnos portale ar tinklapyje www.gonpay.com nurodytais kontaktais.

12. Šalių pareigos ir teisės

12.1. Vartotojas įsipareigoja veikti sąžiningai ir laikytis šios Sutarties nuostatų, nekurti daugiau nei vienos Vartotojo paskyros, išskyrus atvejį, kai jo paskyra tapo žinoma ir/ar prieinama kitiems tretiesiems asmenims, tačiau tik prieš tai užblokavus (panaikinus) esamą Vartotojo paskyrą.

12.2. Vartotojas atsakingas už nuostolius susidariusius dėl:

12.2.1. neteisėto Mobilios piniginės panaudojimo, kai Vartotojas neapsaugojo savo paskyros slaptažodžio ir/arba PIN kodo ir jie tapo žinomi ir/ar prieinami tretiesiems asmenims;

12.2.2. prarasto ar pavogto jo Mobiliojo įrenginio panaudojimo, kuriame buvo galimybė prieiti prie Mobilios piniginės dėl neapsaugoto savo paskyros slaptažodžio ir/arba PIN kodo.

12.3. Vartotojas yra tiesiogiai atsakingas už visus nuostolius, atsiradusius dėl Vartotojo nesąžiningų veiksmų, didelio neatsargumo ar tyčinių veiksmų.

12.4. Vartotojas turi nedelsiant informuoti GoNpay ir/ar pats blokuoti Vartotojo paskyrą, jeigu yra pametamas/pavogiamas ar kitaip prarandamas Mobilusis įrenginys ir/ar kyla pagristų įtarimu, kad tretiesiems asmenims tapo žinomi prisijungimo prie Vartotojo paskyros kodai ar kita informacija, kurios pasekoje gali būti neteisėtai pasinaudota Vartotojo informacija.

12.5. GoNpay turi teisę sustabdyti Vartotojo paskyros ir / ar lojalumo kortelės ir / ar mokėjimo kortelės naudojimą Mobilioje Piniginėje, jeigu

12.5.1. Vartotojas pažeidžia šios Sutarties nuostatas ir /GoNpay ar Prekybininko lojalumo taisykles;

12.5.2. Yra pagrindo manyti, kad Vartotojas ir/ar tretieji asmenys naudojasi Lojalumo / mokėjimo kortelėmis neteisėtai;

12.5.3. Vartotojas naudojasi GoNpay paslaugomis neteisėtiems veiksmams, sandoriams ar sukčiavimui vykdyti;

12.5.4. Yra pažeidžiami Lietuvos Respublikos ar kitos šalies įstatymai.

12.6. GoNpay, teikdama paslaugas Vartotojui, turi teisę naudotis savo rangovų (trečiųjų šalių) paslaugomis.

13. Ginčų ir pageidavimų nagrinėjimas

13.1. Vartotojas, norėdamas pateikti savo pasiūlymus, pastebėjimus ar nusiskundimus turi juos adresuoti atitinkamai GoNpay ar Prekybininkui priklausomai nuo pobūdžio ir atsakomybės srities;

13.2. Vartotojas gali kreiptis į GoNpay ir Prekybininką atitinkamai numatytais būdais ir kanalais;

13.3. GoNpay išnagrinėja Vartotojo kreipimąsi ir pateikia atsakymą Vartotojui per protingą terminą kaip įmanoma greičiau.

13.4. Jeigu Vartotojas nesutinka su GoNpay išnagrinėto kreipimosi rezultatais, jis privalo dar kartą kreiptis į GoNpay, pagrįsdamas savo nesutikimo pagrįstumą.

14. Sutarties galiojimas ir pakeitimai

14.1. Vartotojo Sutartis įsigalioja nuo to momento, kuomet Vartotojas susikuria ir aktyvuoja asmeninę Vartotojo paskyrą ir galioja iki tol, kol ši paskyra nėra panaikinta.

14.2. Sutikimas dėl tiesioginės rinkodaros galioja 2 (dvejus) metus nuo paskutinės Vartotojo atliktos operacijos.

14.3. Sutarties priedai yra neatskiriama šios Sutarties dalis.

14.4. Vartotojas, norėdamas nustoti naudotis GoNpay paslaugomis ir nutraukti Vartotojo Sutartį, privalo informuoti GoNpay šioje sutartyje numatytu komunikavimo būdu.

14.5. GoNpay turi teisę vienašališkai atnaujinti/keisti šią Vartotojo Sutartį apie tai viešai paskelbdamas tinklapyje www.gonpay.com, Vartotojo savitarnos portale ar Mobilioje piniginėje. Vartotojas bet kada gali parsisiųsti arba atsispausdinti tuo metu galiojančią Vartotojo Sutarties versiją iš tinklapio www.gonpay.com ar Vartotojo savitarnos portalo.

14.6. Sutartis sudaroma, aiškinama ir jos sąlygos vykdomos pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, išskyrus atvejus, jei Lietuvos Respublikos teisės aktai ar Šalys susitarimu nustato kitaip. Sutarties sąlygomis nereglamentuotiems santykiams taikomi Lietuvos Respublikoje galiojantys įstatymai ir kiti teisės aktai.

14.7. Visi ginčai tarp Sutarties šalių sprendžiami derybų keliu, o neišsprendus – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

14.8. Visi ginčai kylantys iš šios Sutarties arba susiję su šia Sutartimi galutinai spendžiami kompetentingame teisme Vilniuje.